Acest site este cofinantat din Fondul Social European
prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Excelență, inovație și interdisciplinaritate în studiile doctorale și postdoctorale în sociologie – DOCSOC

Rezultate

Rezultate

Tabel sintetic al rezultatelor în corespondență cu activitățile proiectului

Principalele rezultate ale proiectului sunt:

- R1: Un curriculum dezvoltat, structurat pe competenţe diverse, profesionale şi transversale, şi adecvat cerinţelor actuale ale pieţei muncii în domeniu; în sprijinul activității personaului Școlii Doctorale au fost dezvoltate  10 module noi de formare a doctoranzilor;

* Ghid de redactare a tezelor de doctorat

- R2: Programe de încurajare a cercetărilor interdisciplinare:

* Au fost  realizate 2 seminarii pe teme interdisciplinare, şi un centru de resurse virtuale dedicate cercetării interdisciplinare în domeniul socio-uman;

* Bursele NECSOC pentru cercetare interdisciplinară

* Raport privind cercetarea interdisciplinară

* Atelierul de cercetare socială

* Doctoranzii au fost informați cu privire la asociațiile profesionale internaționale

- R3: Proceduri eficiente de monitorizare şi evaluare internă a funcţionării şcolii doctorale;

FSAS Bibliography – Platformă pentru arhivarea și publicarea rezultatelor cercetării

* Seminarul “Studiile doctorale azi – Relații între formă și fond“, UAIC Iași

* Un raport de evaluare, incluzând recomandări de îmbunătăţire;

- R4: Corespondenţa mai strânsă dintre curriculum şi cerinţele actuale ale pieţei muncii europene, în conformitate cu Cadrul European al Calificărilor: a fost elaborat un raport de definire a profilului calificării de doctor în sociologie;

- R5: Programe de promovare a Şcolii doctorale la nivel naţional şi european, stimulând interesul pentru studiile doctorale şi competiţia în domeniu, incluzând:

* Site-ul Școlii doctorale: http://doctorat-sociologie.ro

*O  identitate vizuală a Școlii doctorale;

- R6: Familiarizarea doctoranzilor cu parcursul profesional al carierelor europene în cercetare, prin:

* Lista de discuție și informare privind cercetarea doctorală: doctorat-interdisc

* Organizarea unui seminar dedicat carierelor de cercetare şi comunicării între cercetători din diferite instituţii şi sectoare de activitate.

- R7 – un sistem virtual complex de sprijin al efortului de cercetare al doctoranzilor, în special prin:

* E-mail instituțional

* Sprijin al publicării articolelor în reviste cotate internaţional;

* Platforma de peer-review anonim colegial (vezi aici o previzualizare) și platforma Argus de peer-review;

Alte livrabile ale proiectului:

* Studiu comparativ privind asigurarea calitatii si prezenta online a scolilor doctorale

* Procedură de informare privind informațiile științifice

* Strategie de coordonare online a activităților Școlii doctorale

* Strategia de comunicare în cadrul proiectului

* Prezentarea identității vizuale a proiectului – inclusiv a unui template PowerPoint

* Prezentarea identității vizuale a Școlii doctorale de sociologie

* Template-uri care includ identitatea vizuală a Școlii doctorale de sociologie